top of page
光碟製作, 光碟燒錄, 光碟封面, CD, DVD, Blur-ray

CD製作 DVD製作

光碟製作

(CD, DVD Blu-ray藍光碟)

我們 提供光碟製作服務,包括光碟印製, 製作光碟燒錄 (包括CD DVD Blu-ray藍光碟製作), 複製光碟, 光碟碟盒, 碟面設計及燒碟服務 ,可以附加上封面設計, 碟面設計, 碟面印刷, 配合卡套或光碟盒等包裝盒,  客戶可以製作屬於自己的作品.

​定價

光碟印製包括貼紙, 絲印或柯式印刷等), 少數量以貼紙為主, 大量印製以絲印或柯式印刷等

如客戶需特別包裝或訂做情況需要個別報價外, 我們一律以固定價格務求為客人帶來清晰的價錢。

*價錢不包括送貨

只是單靠光碟,就欠缺了光碟盒的包裝,心理上總欠缺完滿感覺...

接下來會為大家介紹幾種常用的光碟包裝,一般都用在CD、DVD和Blu-ray藍光碟
 

CD裡有哪些部件?光碟上可以設計多大尺寸的圖?


光碟尺寸、光碟盒、光碟卡套和光碟封面?

雖然CD和DVD現在不常見到,但有時候用來收藏紀念仍然值得!

那就了解一下設計光碟包裝前該注意些什麼~~

下圖是CD 透明盒的尺寸製作,一般光碟製作的包裝,多用於音樂光碟,CD光碟。

CD 透明光碟盒

下圖是DVD 14MM 盒 有黑色或透明 的尺寸製作,一般DVD光碟製作的包裝,多用於DVD影片光碟(或帶光碟選單),CD光碟和資料儲存。

DVD光碟盒

下圖是CD /. DVD / Blu-ray藍光碟各光碟製作的光碟封套自訂尺寸,特製光碟製作的包裝,用途可以廣泛,不過自訂製作,價錢高於前兩項。

CD DVD 光碟卡套

設計服務

價錢

CD 製作 (數量1000或以上為柯式或絲印碟面)

DVD - 5 製作 (數量1000或以上柯式或絲印碟面)

DVD-9 製作  (數量1000或以上柯式或絲印碟面)

Blu-ray 製作

bottom of page